Polítiques de Privacitat  www.famc.cat

Federació d´Arts Marcials de Catalunya

Federació D´Arts Marcials de Catalunya d’acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d’Ús de la seva pàgina web i Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.

Federació d´Arts Marcials de Catalunya, representada pel seu President el Sr. Miguel Jordán Arenas amb DNI 33864692K, està inscrita amb el Registre Nº. 440 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Adscrits al Consell Català de l´Esport de la Direcció General d´Esports de Catalunya, Entitat reconeguda pel Comitè Olímpic de Catalunya, Direcció General d´Esports.

La visita del lloc web Federació d´Arts Marcials de Catalunya no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’entitat. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1999 de 13 desembre.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de Privacitat de dades de caràcter personal

Drets dels Usuaris

En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades seran formen part d’un fitxer titularitat de Federació d´Arts Marcials de Catalunya. La informació registrada s’utilitzarà per informar per qualsevol mitjà electrònic d’informació sobre Federació d´Arts Marcials de Catalunya. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Josep Umbert, 43, baixos, 08402, Granollers, Barcelona o bé amb un correu electrònic a info@famc.cat.

En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i Internet, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a info@famc.cat.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió, podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del D.N.I., a l’adreça de Federació d´Arts Marcials de Catalunya dalt esmentada.

Federació d´Arts Marcials de Catalunya informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van
recollir seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Federació d´Arts Marcials de Catalunya pot posar-se en contacte amb Federació d´Arts Marcials de Catalunya a través de la següent adreça de correu electrònic: info@famc.cat

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Federació d´Arts Marcials de Catalunya.

Federació D´Arts Marcials de Catalunya no concedeix llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Federació d´Arts Marcials de Catalunya.

L’incompliment de l’anterior facultarà Federació D´Arts Marcials de Catalunya per interposar els accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Federació d´Arts Marcials de Catalunya, mitjançant la tècnica denominada «framing» tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Federació d´Arts Marcials de Catalunya.

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Federació d´Arts Marcials de Catalunya, mitjançant la tècnica denominada «in line linking» si això no compta amb l’expressa autorització de Federació d´Arts Marcials de Catalunya.

L’extracció i ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Federació d´Arts Marcials de Catalunya, d’acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.

Federació D´Arts Marcials de Catalunya haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d’aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Federació D´Arts Marcials de Catalunya o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Federació D´Arts Marcials de Catalunya o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent.

Seguretat de la Informació

Federació D´Arts Marcials de Catalunya ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades pel usuari o visitant a la nostra web.

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Confidencialitat i Secret professional

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Federació D´Arts Marcials de Catalunya i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

Enllaços amb altres llocs web

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que Federació D´Arts Marcials de Catalunya no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.